fbpx

👉 За проекта STEM на МОН създадохме специализиран уебсайт STEM.Tinusaur.BG

Лицензионно споразумение

Лицензионно споразумение

за "Учебни материали за преподаватели по системата на Тинузавър"


С приемането на настоящото Лицензионно споразумение, наричано по-нататък за краткост СПОРАЗУМЕНИЕ, или с използването на "Учебните материали за преподаватели по системата на Тинузавър", наричани по-нататък за краткост УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ, предоставени от Тинузавър ООД (ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ) Вие (ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ) се съгласявате с всичките му условия и потвърждавате, че сте получили ЛИЦЕНЗ по реда определен в това СПОРАЗУМЕНИЕ. Ако не сте получили ЛИЦЕНЗ, не приемате тези условия или не ги спазвате, нямате право да използвате УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ и техните функции.


ВАЖНО! Този документ е правно споразумение между Вас и ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, определящо условията за ползване на УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ. При осъществяване на достъп до тях, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели тези условията.


Това лицензионно споразумение е неразделна част от УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ.


Текстът на това споразумение се намира и на адрес: https://tinusaur.bg/educate/legal/license.

 1. Общи положения

 1. Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ определя условията за получаване на ЛИЦЕНЗ, използване и разпространение на УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ, създадени от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

 2. УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ се състоят, но не само, от: упътвания; методически и други ръководства; сборници с упражнения, задачи и решения; примерен програмен код; презентации; видео и аудио клипове; както и други помощни материали.

 1. Лиценз

 1. УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ се лицензират, не се продават. По силата на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се предоставя ЛИЦЕНЗ за правото на ползване на физическо лице, при спазване на всички условия на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ. Не се предоставя лиценз на юридически лица.

 2. Придобиване. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, в ролята му на физическо лице, индивидуален и поименен ЛИЦЕНЗ, за право на ползване на УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ уведомява ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за предоставянето на лиценза в писмена форма включително и по електронен път. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ поддържа регистър на предоставените лицензите, който може да бъде и електронен.

 3. Срок на Лиценза. Това СПОРАЗУМЕНИЕ не определя срок за ЛИЦЕНЗА.

 4. Прекратяване на Лиценза. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ има право да прекрати това споразумение по всяко време, ако ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ не изпълнявате правилата и условията в него, в който случай ЛИЦЕНЗА става невалиден и ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ следва да унищожи всички копия на УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ и други техни съставни части, както и да прекрати използването на техните функции.

 5. Собственост на Лиценза. Този ЛИЦЕНЗ е предоставен само и единствено на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ в ролята му на физическо лице и не може да бъде прехвърлян, както на друго физическо лице така и на юридическо лице.

 1. Обхват

 1. Права. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ има право:

  1. да ползва УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ в личната си и професионална практика.

 2. Задължения. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ се задължава:

  1. да не допуска копиране или ползване на УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ, както и части от тях, от трети лица, освен в случаите, упоменати в секцията "Ограничения";

 3. Забрани. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ няма право:

  1. да публикува УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ, както и части от тях, в публичното пространство под каквато и да било форма, както и да ги предоставя за копиране или ползване на трети лица, освен в случаите, когато части от тях се ползват по предназначение в учебния процес;

  2. да продава, отдава под наем, заема или дава назаем УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ;

  3. да модифицира УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ без изричното съгласие на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ;

  4. да премахва това СПОРАЗУМЕНИЕ от УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ.

 1. Авторски права

 1. УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ и всички права, включващи, без ограничения, права на собственост и права на интелектуална собственост, принадлежат на Тинузавър ООД и/или нейните лицензодатели. Те са защитени от разпоредбите на международни спогодби и от всички приложими национални закони на държавата, в която се използват УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ.

 2. "Тинузавър" е търговска марка на Тинузавър ООД, регистрирана в България, Европейския съюз и други държави. Всякакви други марки, обозначения и лога за продукти и услуги, намерени в УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ, принадлежат на Тинузавър ООД и/или други компании.

 3. Съдържанието на това споразумение е собственост на Тинузавър ООД.

 1. Други

 1. Промени. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ запазва правото си да променя съдържанието на това СПОРАЗУМЕНИЕ, като публикува неговата актуализирана версия, без да извършва допълнително уведомяване на потребителите. Последващото използване на УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ от Вас означава приемане на актуализираното СПОРАЗУМЕНИЕ.

 2. Ограничения на отговорността. При никакви обстоятелства, включително, но не само, при невнимание или небрежност на потребителите, Тинузавър ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, преки или косвени, включително, но не само, загуби или пропуснати ползи, свързани с използването или невъзможността за използване на УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ.

 3. Приложимо право. Всички правни изявления, свързани с предмета на това СПОРАЗУМЕНИЕ, се уреждат от съответните норми и правни актове на законодателство на Република България.


ID: TMTT-EULA-BG20-0826, Дата: 2020-08-26, Тинузавър ООД

Добавено в картата
0 продукта - 0.00лв.